Prezydent Miasta Racibórz ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami w Wydziale Komunalnym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania stawiane kandydatom:

1) niezbędne:
a) wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska, ochrony środowiska, gospodarki odpadami lub studia podyplomowe w tym zakresie
b) obywatelstwo polskie
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
e) nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:
a) 1 rok stażu pracy w obszarze zgodnym z zadaniami na stanowisku lub 4 lata stażu pracy w administracji,
b) znajomość:
– ustawy o samorządzie gminnym,
– ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
– ustawy o odpadach ( od działu I do działu VII)

Na dokumenty aplikacyjne czekamy do 21.09.2020 r.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

(oprac. wk, źródło: UM w Raciborzu)

ZOBACZ TAKŻE