Powiat raciborski zakupił 154 laptopy z oprogramowaniem, 5 tablic interaktywnych oraz 7 projektorów multimedialnych za kwotę 450 088,98 zł.

Wszystko dzięki pozyskanemu wsparciu w ramach realizacji projektu Wojewody Śląskiego pt. :„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu dzieci przebywające w pieczy rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w okresie trwającej epidemii COVID-19, oprócz pomocy naukowych otrzymają również środki ochrony osobistej.

(oprac. wk, źródło: SP w Raciborzu)

ZOBACZ TAKŻE