Miasto Racibórz organizuje zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach. Akcja odbędzie się w wyznaczonych punktach w dzielnicach Raciborza.

Zbiórka ma na celu wysegregowanie ze strumienia odpadów jak największej ilości i właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych o charakterze niebezpiecznym.

Akcja skierowana jest do mieszkańców miasta, nieprowadzących działalności rolniczej, pozostających w posiadaniu odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin.

Zbiórka w poszczególnych dzielnicach trwać będzie od 1 do 30 sierpnia 2019 r. zgodnie z poniższym harmonogramem i regulaminem:

Regulamin zbiórki odpadów:
1. Akcja zbiórki ma na celu wysegregowanie ze strumienia odpadów jak największej ilości i właściwe zagospodarowanie odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin i nawozach.
2. Skierowana jest do mieszkańców Raciborza nieprowadzących działalności rolniczej, pozostających w posiadaniu odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin i nawozach.
3. Zbiórka odpadów nie dotyczy folii po sianokiszonce
4. W ramach przeprowadzanej akcji dopuszcza się dostarczenie do 100 kg odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin i nawozach na nieruchomość.
5. Zbiórka odpadów jest przeprowadzana w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych uiszczanej w UM.
6. Odpady powinny zostać dostarczone do miejsca zbiórki tylko w wyznaczonych godzinach i tylko w obecności pracownika obsługującego ten punkt.

(źródło: Urząd Miasta w Raciborzu, oprac. wk)