Racibórz ma szansę być piątym na Śląsku miastem, które wprowadzi park kulturowy – szczególną formę ochrony stworzoną z myślą o ochronie wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.

Na obszarze parku kulturowego ustanowione byłyby zakazy i ograniczenia dotyczące m. in. umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych, czy form małej architektury. Intencja jest taka, by chronić i eksponować to co najbardziej wartościowe z punktu widzenia dorobku historycznego, architektonicznego i urbanistycznego miasta.

Prace nad utworzeniem parku kulturowego w Raciborzu ruszyły we wrześniu ubiegłego roku. Zaangażowano w nie m.in. Łukasza Konarzewskiego Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który podczas jednego ze spotkań roboczych wskazywał, że Racibórz jest na początku drogi, która w Poznaniu, gdzie udało się wprowadzić park kulturowy zajęła 2 lata. – Walka jest trudna, wymaga niełatwych rozmów m. in. z przedsiębiorcami, ale jest tego warta. To Wasz dom, chciejcie aby był wyjątkowy – zachęcał Łukasz Konarzewski.

W spotkaniu roboczym udział wzięli m. in. dyrektorzy miejskich instytucji kultury i urzędnicy. 19 grudnia 2019 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o podjęciu prac nad utworzeniem w Raciborzu parku kulturowego.

Proponowany projekt uchwały ustanawiającej „Park Kulturowy Stare Miasto w Raciborzu” od dzisiaj do 18 marca udostępniony jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz wyłożony w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta. W tym czasie w ramach konsultacji społecznych można składać wnioski dotyczące tego projektu, korzystając z załączonego formularza.

Zgodnie z wypracowaną propozycją park kulturowy w Raciborzu miałby zostać utworzony na obszarze śródmieścia w obrębie biegu dawnych murów miasta oraz dawnego przedmieścia Bronki.  Dzięki niemu starówka zyska na atrakcyjności turystycznej i odsłoni walory architektoniczne oraz historyczne

Jeśli uchwała wejdzie w życie, to w ciągu 12 miesięcy od jej przyjęcia z dachów i elewacji frontowych budynków w miejscach widocznych z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznych znikną anteny, maszty, klimatyzatory. Uporządkowana zostanie kwestia ogródków gastronomicznych, które zgodnie z zapisami uchwały będą mogły funkcjonować tylko w ramach określonych zasad dotyczących m. in. wysokości i rodzaju ogrodzeń, czy kolorystyki parasoli i markiz – uchwała dopuszcza tylko kolory: biały, brązowy i ich odcienie.

Na mocy uchwały wprowadzony byłby ponadto m. in. zakaz stosowania bilbordów i banerów, zakaz wieszania reklam i szyldów powyżej parteru. Uchwała reguluje także wielkość i ilość reklam, szyldów oraz ich kolorystykę. Szyldy powinny być opracowane w formie ażurowych liter w kolorze czarnym, ciemnobrązowym lub złotym, o wysokości liter nie większej niż 40 cm, umieszczane bezpośrednio na ścianie, bez tła.

W uchwale znajdują się ponadto zapisy dotyczące witryn sklepowych – na mocy uchwały mogłyby być wyklejanie maksymalnie do 20% powierzchni, w sposób estetyczny, nośnikiem o stonowanych kolorach dostosowanych do kolorystyki budynku.

Projekt uchwały wprowadzającej Park Kulturowy Stare Miasto w Raciborzu oraz formularz wniosku załączamy poniżej.

Ostateczną decyzję o utworzeniu, bądź nie – parku kulturowego podejmie Rada Miasta w drodze głosowania nad projektem uchwały, po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach z wojewódzkim konserwatorem.

Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.

(UM w Raciborzu, fot. Mosquidron – foto i video z lotu komara)

ZOBACZ TAKŻE