Zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, RAFAKO S.A. wprowadziło w życie procedury, zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz kontrahentów – informuje spółka. 

Wszystkim pracownikom, których charakter pracy daje taką możliwość, Zarząd umożliwia oddelegowanie do pracy zdalnej. Na terenie RAFAKO S.A. i na prowadzonych przez Spółkę budowach wprowadzono zaostrzone procedury sanitarne.

RAFAKO S.A. nie przerywa produkcji ani nie ogranicza działań na realizowanych kontraktach. Spółka stosuje się do zaleceń wydawanych przez GIS i Ministerstwo
Zdrowia, które są stale monitorowane, tak aby zasady przestrzegania bezpieczeństwa w RAFAKO były zawsze aktualne i zgodne z najnowszą wiedzą i decyzjami organów sanitarnych a pracownicy o nich poinformowani.

Wprowadzamy pomiar temperatury przy wejściu na teren zakładu pracy. Pracownikom zalecono również pomiar temperatury w domu, przed przyjściem do pracy. Obowiązkowy pomiar temperatury będzie dotyczył też kontrahentów
pojawiąjących się w firmie a osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi nie będą wpuszczane na teren Spółki.

Ograniczamy do niezbędnego minimum przemieszczanie się pracowników między
budynkami. W pomieszczeniach ogólnodostępnych wprowadzamy wytyczne
polegające na zmniejszeniu liczby osób, które mogą tam jednocześnie przebywać.

Zarówno spotkania wewnętrzne jak i zewnętrzne organizowane są poprzez telekonferencje lub wideokonferencje. Już wcześniej ograniczono delegacje zagraniczne, w tej chwili wprowadzono ich całkowite wstrzymanie.

W wielu miejscach wywieszono plakaty przypominające o zasadach zachowania
higieny, instrukcje dotyczące mycia rąk i zachowania zasad bezpieczeństwa,
związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Komunikacja w tym zakresie prowadzona jest wielokanałowo, z użyciem środków przekazu adekwatnych do różnych stanowisk pracy.

Osoby pełniące funkcje kierownicze na budowach otrzymały instrukcje do stosowania, w zależności od rozwoju sytuacji.

W przypadku budowy w Jaworznie, Zamawiający, spółka Nowe Jaworzno Grupa
Tauron, wprowadził własne procedury i zabezpieczenia na terenie budowy nowego
bloku. Niezależnie od stosowania tych procedur, nasi pracownicy i podwykonawcy
zobowiązani się także do stosowania zasad, wprowadzonych w Grupie RAFAKO.

Decyzją Prezesa Zarządu powołany został Zespół Zarządzania Kryzysowego, który
analizując sytuację, będzie podejmował decyzje o ewentualnych dalszych zmianach  w zasadach funkcjonowania Spółki. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana i analizowana na codziennych telekonferencjach z Prezesem Zarządu.

Pracownikom udostępniliśmy specjalny adres mailowy, na który mogą kierować wszelkie pytania związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną i działaniami Spółki w tym zakresie.

(oprac. wk, źródło: Rafako S.A.)