Miasto Racibórz w grudniu 2019 r.  z przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego.  Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.

Projekt uchwały o parku kulturowym został zmieniony, wprowadzono m. in. lżejsze zasady dotyczące ogródków gastronomicznych. Nowy projekt czeka na pozytywną opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Po przedłożeniu projektu uchwały radnym na odpowiednie komisje i na sesję Rady Miasta Racibórz w listopadzie 2021r. a także w grudniu 2021 r., w toku rozmów i dyskusji na temat przedmiotowej uchwały, zostały wprowadzone następujące zmiany w jej treści:

  •  uległy zmianie zapisy § 14 dotyczące ogródków gastronomicznych,
  • zmieniono wysokość szyldów oraz neonów rurkowych na nie większą niż 50 cm,
  • dodano słowniczek,
  • powiększono teren parku o ul. Stalmacha do ul. Winnej oraz zmieniono mapę określającą granice parku,
  • dodano określenie granic parku poprzez wymienienie ulic w obrębie których znajduje się teren parku,
  • zmieniono datę dostosowania do przepisów uchwały na datę dzienną 30.06.2023,
  • po analizie przez radcę prawnego usunięto z zapisów końcowych następujące treści:

„Zapisy § 26 nie zwalniają z obowiązku uzyskania odpowiednich opinii zezwoleń i pozwoleń wynikających z przepisów odrębnych w celu realizacji przedsięwzięć podejmowanych”

oraz

„Adresaci wniosku o uzyskanie stosownych zezwoleń i pozwoleń zobowiązani są do przestrzegania na obszarze Parku zasad ochrony krajobrazu kulturowego i dziedzictwa określonych niniejszą uchwałą”.

Radni na wspomnianych sesjach nie podjęli głosowania nad uchwałą, postanowili przenieść jej procedowanie na kolejną sesję. Tymczasem zmiany w projekcie uchwały w stosunku do wersji przedstawionej w listopadzie a pozytywnie zaopiniowanej przez Śląskiego Konserwatora Zabytków są tak znaczące, że uznano, że projekt w nowej wersji wymaga ponownego zaopiniowania przez ŚWKZ.

Po otrzymaniu pozytywnej opinii zostanie przedłożony na najbliższą sesję w celu podjęcia uchwały. W dyskusji nad treścią uchwały podczas ostatnich sesji i komisji rady brały udział przedstawicielki Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach a także restauratorzy z Rynku. To głos restauratorów przy poparciu radnych opozycji zadecydował o złagodzeniu przepisów dotyczących ogródków gastronomicznych.

Przypomnijmy, Miasto Racibórz w grudniu 2019 r.  z przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego.  Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.

(red)