Czy istnieje możliwość zmiany orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów określonych kategorii na okres nie krótszy niż 3 lata w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub z ucieczką z miejsca wypadku?

W polskim kodeksie karnym wykonawczym ustawodawca przewidział możliwość zmiany sposobu wykonywania orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów określonych kategorii po upływie połowy okresu, na jaki został nałożony tenże środek karny, a jeżeli środek karny został orzeczony dożywotnio, to po upływie co najmniej 10 lat jego stosowania, poprzez orzeczenie przez Sąd o dalszym wykonywaniu tegoż środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Celem uzyskania zmiany sposobu wykonywania orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwego Sądu Rejonowego, który wydał wyrok skazujący w pierwszej instancji za jazdę w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.

Od kiedy liczony jest okres trwania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Okres trwania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest liczony od dnia rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy.

Jakie przesłanki należy spełnić, aby uzyskać zmianę sposobu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli nastąpił upływ przynajmniej połowy czasu, na jaki został orzeczony tenże środek karny, a jeżeli środek karny został orzeczony dożywotnio, to po upływie co najmniej 10 lat jego stosowania, a także jeśli postawa, właściwości i warunki osobiste skazanego oraz jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Należy przez to rozumieć konieczność wykazania przez skazanego, iż w okresie trwania środka karnego nie popełnił ponownie przestępstwa, czy też wykroczenia drogowego, jak również nie prowadził pojazdu mechanicznego pomimo wciąż obowiązującego orzeczonego względem niego zakazu prowadzenia pojazdów.

Na czym polega zmiana sposobu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

W razie uwzględnienia wniosku skazanego o zmianę sposobu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, Sąd postanawia, iż przez pozostały okres trwania orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, środek ten będzie dotyczył wyłącznie pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Innymi słowy, w sytuacji uwzględnienia przez Sąd wniosku skazanego, uzyskuje on możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych w dalszym okresie trwania orzeczonego wobec niego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów określonych kategorii, przy czym pojazdy prowadzone przez skazanego muszą zostać uprzednio wyposażone w blokadę alkoholową (autoblokadę). Zamontowana w pojeździe blokada alkoholowa pozwala na uruchomienie pojazdu tylko wtedy, jeżeli osoba zamierzająca prowadzić pojazd wprowadzi do urządzenia próbkę powietrza bez zawartości alkoholu. W przeciwnym razie pojazd nie będzie mógł zostać uruchomiony.

Wskazać przy tym należy, iż w pojeździe, którym zamierza się poruszać skazany, blokada alkoholowa (autoblokada) jest montowana na jego koszt.

Adwokat Sprawy Karne Częstochowa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Częstochowy, kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie). Świadczę kompleksowe usługi prawne w sprawach karnych, na każdym etapie postępowania: przesłuchanie, postępowanie przygotowawcze, obrona przed sądem, apelacja, kasacja. Zapraszam na moją stronę: http://adwokatszulc.pl

Adwokat Artur Szulc

(artykuł sponsorowany)