– W tym roku z uwagi na epidemię i związane z nią trudności w pozyskaniu wykonawców na okres jesienny skumulowały się wykonania decyzji o usunięciu drzew zagrażających bezpieczeństwu – zaznacza Urząd Miasta w Raciborzu.

Jak tłumaczą urzędnicy, podczas przeglądów na terenach parków, skwerów, zieleńców miejskich oraz w zieleni przydrożnej dróg gminnych następuje typowanie i kwalifikacja drzew co do potrzeb pielęgnacyjnych (głównie zabiegów sanitarnych lub ograniczania zasięgu ich koron w zakresie niezbędnym dla likwidacji kolizji, związanych z zachowaniem skrajni nad jezdniami, ścieżkami rowerowymi oraz chodnikami czy alejkami) oraz do usunięć.

Drzewa, w koronach których duże partie są martwe lub wykazują objawy zamierania i wymagałyby redukcji 30%-50% całkowitej ich wielkości (wymiaru), a w niektórych przypadkach nawet powyżej 50%, ze względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa (Art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U.2020.55 t.j. z dnia 2020.01.14), wymagają uzyskania zezwolenia właściwego organu na ich nieodpłatne usunięcie: starosty raciborskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków-dotyczy to drzew zlokalizowanych w terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Drzewa, które wykazują tylko śladowe objawy zachowania żywotności (poniżej 10%), ze względu na brak możliwości przeprowadzenia skutecznych i racjonalnych co do wysokości kosztów przeprowadzenia skutecznych zabiegów pielęgnacyjnych, również kwalifikowane są do usunięcia.

Nasadzenia zastępcze

W przypadku realizacji usunięć drzew z terenów miejskich wynikających realizowanych na podstawie otrzymanych decyzji, miasto realizuje nasadzenia zastępcze w ilościach zgodnych z przepisami oraz otrzymaną decyzją. Przyjmuje się zasadę, iż nasadzenie zastępcze jest realizowane za każde drzewo usuwane, a w przypadku drzew o wielu pniach nasadzamy po jednym drzewie za każdy usunięty pień.

Poniżej załączamy informacje o lokalizacji nasadzeń zastępczych oraz wykazy drzew, które wymagają usunięcia z uwagi na:
– fakt obumarcia, zamierania,
– silne wypróchnienia wnętrza pnia i w przeważającej części martwą koronę
lub
– ich zaburzoną statykę zagrażającą bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz, fot. pixabay.com/summa)