Pomimo trudności związanych z obowiązującymi ograniczeniami stanu epidemicznego powiat raciborski nie pozostaje bezczynny i nadal realizuje planowane inwestycje drogowe.

W ubiegły piątek (17.04.2020 r.) odbyło się spotkanie starosty raciborskiego z burmistrzem Gminy Kuźnia Raciborska, połączone z wizją lokalną przebiegu przebudowy dwóch odcinków dróg powiatowych w Turzu i Budziskach. Prace trwają na zadaniu pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze”.

Inwestycja polega na przebudowie odcinka drogi – ul. Raciborskiej o długości 854 mb od zatoki autobusowej do wału przed mostem na rzece Rudzie, a jego zakres obejmuje m.in.:
– przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości od 5,50m do 6,0m z poszerzeniami na łukach,
– przebudowę istniejącego chodnika i poboczy,
– przebudowę istniejących zjazdów do posesji i pół uprawnych,
– regulację, profilowanie i odmulanie rowów,
– wymianę przepustów pod zjazdami do posesji,
– budowę nowych odcinków oraz wymianę istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej.

Wartość zadania to 2 763 000,30 zł. Otrzymane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 1 638 082,75 zł. Pozostałe koszty są finansowane po połowie przez Powiat i Gminę Kuźnia Raciborska.

Obecnie trwają prace związane z ułożeniem podbudów z kruszyw mineralnych na jezdni, ustawianie krawężników i układanie kostki brukowej na chodnikach. W najbliższych dniach Wykonawca planuje wykonywać podbudowy z asfaltu drogowego.
Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 06.07.2020 r.

Drugie wizytowane zadanie to „Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska”.

Polega ono na przebudowie dwóch odcinków dróg powiatowych, prowadzących przez teren niezabudowany o łącznej długości 970 m.

Zakres obejmuje m.in.:
– przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 6,0m z poszerzeniami na łukach,
– przebudowę zatoki autobusowej wraz peronem,
– przebudowę poboczy oraz istniejących zjazdów do posesji i pól,
– regulację, profilowanie i odmulanie rowów,
– wymianę przepustów pod zjazdami.

Wartość tego zadania to 2 130 248,29 zł z czego 1 276 782,95 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych a pozostałe koszty zostaną sfinansowane przez Powiat oraz Gminę Kuźnia Raciborska podobnie jak w pierwszym zadaniu

Pomimo tego, że termin zakończenia robót budowlanych przypada na dzień 06.07.2020r., na zadaniu tym już wykonano wszystkie roboty na jezdni wraz z oznakowaniem poziomym. W trakcie znajdują się zagospodarowanie terenu oraz wykonanie oznakowania pionowego.

(oprac. wk, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)