Dzisiaj (27.03.2024 r.) w Urzędzie Miasta Racibórz odbędzie się sesja Rady Miasta.

Zapraszamy do oglądania transmisji obrad na żywo, na portalu eSesja od godziny 15:00.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, głosowanie ewentualnych zmian.
 2. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miasta Racibórz.
 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023 wraz z rocznym raportem monitorującym Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Racibórz na lata 2023 – 2033.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023.
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Racibórz.
 6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/513/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z późn. zm.
 7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Racibórz lub jednostkom organizacyjnym Gminy Racibórz oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.
 11. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/748/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2023-2028 realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niezakwalifikowanych do dofinansowania przy udziale środków zewnętrznych.
 13. Uchwała w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz.
 14. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/705/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powierzenia uprawnień Prezydentowi Miasta Racibórz.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynkach gminnych na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz budynku ekspozycyjnego Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Otoczmy się historią” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Stalowej 7.
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciborzu w rejonie ul. Cieszyńskiej (k.m. 94).
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciborzu w rejonie ul. Cieszyńskiej (k.m. 35 i 36).
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Mikołowskiej.
 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu w rejonie ul. Brzeskiej.
 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności działek gruntu położonych w Raciborzu przy ul. Piaskowej.
 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ulicy Wiejskiej.
 24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Rybnickiej i Brzeskiej.
 25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ul. Kościuszki.
 26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności działek gruntu położonych w Raciborzu przy ul. Jabłoniowej.
 27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu w rejonie ul. Glinianej.
 28. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Racibórz.
 29. Sprawozdanie Prezydenta o pracach realizowanych w okresie międzysesyjnym.
 30. Wolne wnioski i informacje.
 31. Zakończenie sesji.
 32. Dodatkowe materiały i projekty uchwał:

1) Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok (druga uchwała).
2) Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok (trzecia uchwała).
3) Autopoprawka Nr 1 Prezydenta Miasta Racibórz do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4) Uchwała w sprawie zmiany Nr LXIX/977/2024 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Racibórz na 2024 r., Powiatowi Raciborskiemu.
5) Uchwała w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości niezabudowanej w Raciborzu przy u. Cieszyńskiej (k.m. 95).
6) Przedstawienie przez Prezesa Przedsiębiorstwo Robót Drogowych postępów prac związanych z przeniesieniem otaczarni od roku 2017 do dnia dzisiejszego.

(źródło: esesja.pl)