Usługi publiczne oraz obiekty i przestrzenie pozostające w dyspozycji JST mają być bardziej przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami – to jedno z głównych założeń projektu Dostępny Samorząd 2.0.  

W uroczystości podpisania porozumienia wzięli udział wiceministra funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.

Uruchamiamy dziś ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Dostępny samorząd 2.0”. To kolejne narzędzie, które daje samorządom możliwość zwiększania poziomu dostępności w realizowanych usługach, co bez wątpienia przełoży się na większy komfort wszystkich mieszkańców, a osobom z niepełnosprawnościami zagwarantuje bardziej samodzielne i niezależne życie – mówi wiceministra Monika Sikora.

Jak dodaje, projekt o wartości 100 mln zł to kolejna inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom samorządów i ich mieszkańców. Granty finansowe otrzyma co najmniej 240 samorządów. Średnia wielkość to 300 tys. zł.

Fundusze pomogą w dostosowywaniu usług samorządowych do wymagań przepisów o dostępności. W ramach projektu zostanie wypracowany katalog rozwiązań w zakresie dostępności, które mogą i powinny być wdrażane lokalnie, w toku realizacji usług publicznych (np. edukacyjnych, administracyjnych, transportowych, socjalnych, z obszaru kultury, rekreacji, zdrowotnych itp.). Środki z grantów będą służyć wdrażaniu tych rozwiązań. Fundusze mogą – i powinny – uzupełniać wydatki własne samorządu na ten cel.

Najważniejsze rozwiązania

W ramach podpisanego dziś przed przedstawicieli ministerstw funduszy i polityki regionalnej oraz spraw wewnętrznych i administracji partnerstwa przewidziano realizację zadań:

 • Opracowanie i wdrożenie Standardów Dostępności w samorządzie – sporządzony materiał będzie stanowił wzorcowy dokument do stosowania nieodpłatnie przez samorządy. Jego celem jest wsparcie JST w realizacji działań na rzecz poprawy dostępności (w szczególności w zakresie świadczenia usług publicznych) przy uwzględnieniu zasad projektowania uniwersalnego.
  Standardy będzie można dostosować do rzeczywistych warunków i możliwości prowadzenia polityk publicznych w danym samorządzie.
 • Szkolenia, doradztwo, granty – JST będą mogły otrzymać granty o średniej wartości 300 tys. zł (min. 200 tys. zł; max 400 tys. zł).
  W ramach grantu należy sfinansować wydatki dotyczące zapewnienia dostępności usług świadczonych przez samorządy. Mogą to być przedsięwzięcia takie jak np.: likwidacja barier komunikacyjnych w budynkach i przestrzeni publicznej, instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących czy zapewnienie na stronie internetowej JST informacji w postaci nagrań w polskim języku migowym.
 • Szkolenia dla koordynatorów dostępności – osoby objęte wsparciem otrzymają ofertę uczestnictwa w szkoleniach obejmujących zagadnienia dotyczące m.in.: dostępności w przepisach prawa, dostępności architektonicznej, dostępnych procedur, obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, przygotowanie planu działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności.
  W uzupełnieniu procesu szkoleniowego uczestnicy otrzymają ofertę uczestnictwa w webinariach tematycznych zgodnie ze zgłoszonymi przez uczestników szkoleń tematami wymagającymi pogłębionej dyskusji z ekspertem.
  Planowane jest objęcie wsparciem 400 koordynatorów dostępności w toku realizacji projektu.

Dostępność dla osób o szczególnych potrzebach to wspólne zobowiązanie i odpowiedzialność każdego podmiotu publicznego oraz nas wszystkich. Dzięki finansowaniu dostępności wszyscy uzyskają równy dostęp do usług oferowanych przez sektor publiczny – podsumowała wiceszefowa MFiPR.

Projekt jest kontynuacją i elementem większego pakietu instrumentów skierowanych do samorządów, związanych z zapewnieniem dostępności oferowanych w Programie Dostępność Plus, który pomaga podmiotom publicznym, zwłaszcza tym usytuowanym najbliżej obywateli – w gminach czy powiatach, w dążeniu do większej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

(źródło: gov.pl)