Miasto Racibórz serdecznie zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach w obrębie Starego Miasta – na pierwsze spotkanie informacyjne – dotyczące prac nad wprowadzeniem parku kulturowego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 13 lutego o 12.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta.

Park Kulturowy, co to takiego?

Racibórz ma szansę być piątym na Śląsku miastem, które wprowadzi park kulturowy – szczególną formę ochrony stworzoną z myślą o wyróżniających się krajobrazowo terenach z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.

Na obszarze parku kulturowego uregulowane byłyby kwestie dotyczące m. in. umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych, czy form małej architektury. Intencja jest taka, by chronić i eksponować to co najbardziej wartościowe z punktu widzenia dorobku historycznego, architektonicznego i urbanistycznego miasta.

Prace nad utworzeniem parku kulturowego w Raciborzu ruszyły we wrześniu ubiegłego roku. Zaangażowano w nie m. in. Łukasza Konarzewskiego Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 19 grudnia 2019 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o podjęciu prac nad utworzeniem w Raciborzu parku kulturowego.

Konsultacje społeczne

Proponowany projekt uchwały ustanawiającej „Park Kulturowy Stare Miasto w Raciborzu” do 18 marca udostępniony jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz wyłożony w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta. W tym czasie w ramach konsultacji społecznych można składać wnioski dotyczące tego projektu, korzystając z załączonego formularza.

Założenia

Zgodnie z wypracowaną propozycją park kulturowy w Raciborzu miałby zostać utworzony na obszarze śródmieścia w obrębie biegu dawnych murów miasta oraz dawnego przedmieścia Bronki. Dzięki niemu starówka zyska na atrakcyjności turystycznej i odsłoni walory architektoniczne oraz historyczne.

Jeśli uchwała wejdzie w życie w proponowanym kształcie, to w ciągu 12 miesięcy od jej przyjęcia z dachów i elewacji frontowych budynków w miejscach widocznych z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznych znikną anteny, maszty, klimatyzatory. Uporządkowana zostanie kwestia ogródków gastronomicznych, które zgodnie z zapisami uchwały będą mogły funkcjonować tylko w ramach określonych zasad dotyczących m. in. wysokości i rodzaju ogrodzeń, czy kolorystyki parasoli i markiz – proponowana uchwała dopuszcza tylko kolory: biały, brązowy i ich odcienie.

Na mocy poddanej pod konsultacje uchwały wprowadzony byłby ponadto m. in. zakaz stosowania bilbordów i banerów, zakaz wieszania reklam i szyldów powyżej parteru. Uchwała reguluje także wielkość i ilość reklam, szyldów oraz ich kolorystykę. Szyldy powinny być opracowane w formie ażurowych liter w kolorze czarnym, ciemnobrązowym lub złotym, o wysokości liter nie większej niż 40 cm, umieszczane bezpośrednio na ścianie, bez tła.

W uchwale znajdują się ponadto zapisy dotyczące witryn sklepowych – na mocy uchwały mogłyby być wyklejanie maksymalnie do 20% powierzchni, w sposób estetyczny, nośnikiem o stonowanych kolorach dostosowanych do kolorystyki budynku.

Projekt uchwały wprowadzającej Park Kulturowy Stare Miasto w Raciborzu oraz formularz wniosku załączamy poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i do rzeczowej, konstruktywnej dyskusji podczas spotkania.

Droga do utworzenia parku kulturowego

Ostateczną decyzję o utworzeniu, bądź nie – parku kulturowego podejmie Rada Miasta w drodze głosowania nad projektem uchwały, po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach z wojewódzkim konserwatorem. Planowane są kolejne spotkania i konsultacje w sprawie.

Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.

(oprac. wk, źródło: UM w Raciborzu)