6 września weszła w życie nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza szereg zmian, m. in. w zakresie dotyczącym przedkładania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art 6m ust.2 cyt. Ustawy: „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.”

Oznacza to, że wszelkie zmiany danych, od których uzależniona jest wysokość należnej opłaty powodują konieczność wypełnienia i złożenia nowej deklaracji najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca, a nie jak było dotychczas do 14 dni po zaistnieniu zmiany.

Ponadto nowością jest zapis (art 6m. ust.4 ) zgodnie z którym „Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.”

Ustawodawca wprowadził także zapis w rozdziale 5 cyt. ustawy zgodnie z którym, „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– podlega karze grzywny.

(Urząd Miasta w Raciborzu)