W Raciborzu powstanie nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Miasto pozyskało na tę inwestycję milion złotych dofinansowania. Zakończenie budowy przewidziane jest w połowie przyszłego roku.

Inwestycja została zaplanowana dwuetapowo. Dopiero ruszają prace, a już złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na rozbudowę punktu.

PSZOK – co to takiego?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK jest miejscem, do którego mieszkańcy Raciborza mogą dostarczyć wysegregowane odpady komunalne: papier, tworzywa sztuczne, szkło, popioły, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, opony, meble a także odpady budowlane w tym okna, drzwi szyby i gruz betonowy.

Jeśli nie masz pewności, co zrobić z powstałym odpadem, a jest on problematyczny i intuicyjnie czujesz, że nie powinien trafić do odpadów zmieszanych ze względu na potencjalnie niebezpieczne zawartości takie jak oleje, smary, farby, lakiery, detergenty, chemikalia czy inne substancje niebezpieczne – należy je dostarczyć właśnie do PSZOKA. Zebrane w punkcie odpady są zagospodarowywane we właściwy sposób i nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

Obecnie PSZOK mieści się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu – Płoni. Teraz, dzięki środkom unijnym na tym terenie do czerwca przyszłego roku powstanie nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujący w pełni uzbrojony w sieci techniczne plac z kontenerami na odpady oraz kontenerem socjalno-biurowym.

Milion złotych z Unii

Inwestycja zostanie zrealizowana z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Decyzją zarządu województwa śląskiego projekt zakładający budowę PSZOK-u otrzyma milion złotych (1 006 813,38 zł tys. zł) unijnego wsparcia. To 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD”  sp. z o.o. , które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Projekt polega na budowie I etapu nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w mieście Racibórz wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta (w tym dzieci i młodzieży szkolnej) dotyczącej zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, popularyzacji właściwej ich segregacji oraz promocji postaw proekologicznych i odpowiedzialności za jakość środowiska.

Zakres prac przewidzianych w I etapie inwestycji:
– montaż kontenera socjalno-biurowego z pełnym wyposażeniem instalacyjnym i socjalnym;
– montaż wagi samochodowej;
– uzbrojenie terenu w plac technologiczny z wewnętrznymi osiami komunikacji;
– budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, doprowadzenie sieci wodociągowej;
– utwardzenie placu pod kontenery na odpady,
– wyposażenie placu PSZOK w kontenery na odpady;
– przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta.

W drugim etapie inwestycji PSZOK rozbudowany zostanie o budynek hydroforni z częścią magazynową i techniczną. Zadanie, podobnie jak w pierwszym etapie, obejmować będzie  kampanię informacyjno-edukacyjną. Wniosek o dofinansowanie do II etapu inwestycji w wysokości blisko 1 miliona 300 tys. zł został złożony z końcem czerwca.  Przewidywany termin rozstrzygnięcia to styczeń przyszłego roku.

Wydatki ogółem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych szacuje się na blisko 3 i pół miliona złotych (3.422.125,77 zł ). Z czego wydatki kwalifikowalne do dofinansowania wynoszą: 2.766.216,07 zł, a dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych( w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie II etapu) wyniosą: 2.264.936,90 zł.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)