Do końca lipca 2020 roku powiat raciborski zamierza zrealizować na terenie Gminy Kuźnia Raciborska dwie duże inwestycje na drogach powiatowych na łączną kwotę prawie 4,9 mln złotych.

Pierwsza z tych inwestycji to „Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie.”

Na realizację robót budowlanych 29 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu podpisano umowę z wykonawcą – firmą HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k z  Boronowa.

Koszt zadania to  2 763 000 zł. z tego 1 638 083 zł.  to środki które  pozyskano z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe koszty zostaną poniesione ze środków Powiatu Raciborskiego i Gminy Kuźnia Raciborska.

Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3509S ul. Raciborskiej w miejscowości Turze o długości 856 m i obejmuje głównie:
–    przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości od 5,50m do 6,0m z poszerzeniami na łukach oraz poprawę odwodnienia drogi,
–    przebudowę istniejącego chodnika, poboczy,  zjazdów do posesji i pół uprawnych,
–    profilowanie, odmulanie rowów  oraz wymianę przepustów pod zjazdami do posesji,
–    budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej oraz wymianę istniejącego odcinka tej kanalizacji.

Również w dniu 29 listopada br. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach”.

W przetargu nieograniczonym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa. Do podpisania umowy dojdzie jeszcze w tym tygodniu.

Koszt tego zadania to 2 127 972 zł. z tego 1 276 783 zł. to środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe koszty również zostaną poniesione przez  Powiat i Gminę.

Zadanie polega na przebudowie dwóch odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 970 m.

Pierwszy z nich o dł. 298 m dotyczy drogi powiatowej nr 3509S od obiektu mostowego nad rzeką Rudą (od strony Siedlisk) do rejonu skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku na Budziska a znajdującego się przed miejscowością Turze.
Drugi o dł. 672 m obejmuje drogę powiatową nr 3534S od w/w skrzyżowania na Budziska do terenu cieku wodnego przed miejscowością Budziska.

Zakres zadania obejmuje głównie:
–    przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni szerokości 6,0m z poszerzeniami na łukach,
–    przebudowę istniejących poboczy, zjazdów do posesji i pól.
–   profilowanie, odmulanie rowów  oraz wymianę przepustów pod zjazdami do posesji,
–   przebudowę zatoki autobusowej wraz peronem.

(Starostwo Powiatowe w Raciborzu)