W ramach projektu dzieci przebywające w pieczy rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w okresie trwającej epidemii COVID-19, będą mogły otrzymać pomoce naukowe takie jak: laptopy wraz z oprogramowaniem, projektory, tablice interaktywne oraz środki ochrony osobistej.

Powiat raciborski przystąpił do realizowanego przez wojewodę śląskiego projektu pt.:„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Na realizację projektu powiat pozyskał 542 220,00 zł. Szczegółowe informacje dot. zakupu powyższych pomocy naukowych zostaną przekazane w późniejszym terminie – zaznacza raciborskie starostwo.

(oprac. wk, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)