Nowe wytyczne dla beneficjentów resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.

Przepisy wynikają z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

27 marca br. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami podmioty, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach modułu 2 i 4 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (oraz modułu 1 w zakresie funkcjonowania miejsc), otrzymają środki finansowe również za okres, w którym nie była sprawowana opieka nad dziećmi w związku z działaniami na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

W ramach modułu 1 (w zakresie funkcjonowania miejsc) i 2 dofinansowanie przyznawane jest na miejsce opieki, co oznacza, że nie musi być ono obsadzone. W odniesieniu natomiast do modułu 4 zapisy programu również nie wymagają fizycznego przebywania dziecka w instytucji, ale wymagają obniżenia opłat ponoszonych przez rodziców. Zatem rodzic musi ponieść opłatę, by mogła być ona obniżona. Opłata ta, jeśli strony tak uzgodnią, może być niższa ze względu na fakt konieczności zamknięcia (czasowego zawieszenia działania) instytucji opieki w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Co do zasady ponoszenie przez rodziców ww. opłat ma charakter cywilnoprawny i powinno być uregulowane w umowie zawartej pomiędzy instytucją opieki a rodzicami dziecka, a także – zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 j.t.) – w statucie żłobka. W przypadku wątpliwości lub kwestii spornych zaleca się wzmożoną współpracę żłobka/klubu dziecięcego z radą rodziców.

Jak informuje dodatkowo Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, czasowe zawieszenie działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów nie wpłynie na dochowanie okresu trwałości w ramach programu „MALUCH+” 2019. Zgodnie z pkt. 6.3.3. okres trwałości nie dotyczy tych okresów, w których instytucja nie funkcjonuje, czyli np. przerwy wakacyjnej, świątecznej itd.

(oprac. wk, źródło: ŚUW w Katowicach, fot. pixabay.com)

Nie przegap najważniejszych artykułów!
Kliknij OBSERWUJ TerazRaciborz.pl na Google News!

ZOBACZ TAKŻE: