Po spłacie kredytu hipotecznego należy pamiętać o tym, by wykreślić z księgi wieczystej hipotekę na nieruchomości. Należy podjąć w tym celu przewidziane prawem działania, aby wpisana do księgi wieczystej hipoteka nie utrudniała w przyszłości transakcji sprzedaży nieruchomości.

Jak stanowi art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece w razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Właśnie na tej podstawie wierzyciel hipoteczny ma obowiązek wydania właścicielowi nieruchomości tak zwanego listu mazalnego albo kwitu mazalnego.

List mazalny to zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki. Wydawany jest samodzielnie przez bank albo na podstawie wniosku złożonego przez dłużnika do banku. Wniosek powinien zostać złożony na piśmie i przesłany na adres banku. We wniosku należy wskazać, iż wnosi się o wydanie dokumentu zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Dodatkowo oczywiście należy podać swoje dane, informacje o zawartej umowie kredytowej takie jak jej numer, a także numer księgi wieczystej prowadzonej dla obciążonej nieruchomości.

Bank po zweryfikowaniu sprawy powinien wydać wnioskodawcy list mazalny. Zazwyczaj nie wiąże się to z żadnymi trudnościami. Wniosek taki jest wolny od jakichkolwiek opłat. W skrajnych wypadkach, w przypadku gdy, z różnych względów, bank odmawia wydania takiego dokumentu możliwe jest wniesienie do sądu cywilnego wydziału wieczystoksięgowego powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym poprzez nakazanie wykreślenia hipoteki na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Sytuacje takie zdarzały się w praktyce w przeszłości przy okazji tzw. spraw frankowych. W jednej ze spraw bank odmówił wnioskodawcy wydania listu mazalnego, ponieważ planował wniesienie skargi kasacyjnej.

List mazalny należy następnie dołączyć do wniosku o wykreślenie hipoteki skierowanego do sądu rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą dla nieruchomości. Wniosek o wykreślenie hipoteki powinien zostać sporządzony na urzędowym formularzu i opłacony kwotą 100 zł.

Kwit mazalny stanie się podstawą do wykreślenia hipoteki, jeżeli zostanie podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i będzie posiadał pieczęć banku. W praktyce, banki załączają do kwitu mazalnego pełnomocnictwa, które zostały udzielone osobom podpisującym dokument.

(artykuł sponsorowany)