Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) na wniosek Prezydenta Miasta zwołana zostanie sesja Rady Miasta Racibórz w trybie nadzwyczajnym w dniu 3 czerwca 2020 roku na godzinę 15:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, głosowanie ewentualnych zmian.
2. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji Rady Miasta Racibórz.
3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Raciborzu za 2019 rok.
5. Raport z realizacji Dokumentu Operacyjnego do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020 za rok 2019.
6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 r.
7. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.
9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.(ul. Kościuszki)
10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.(ul. Pogrzebieńska)
11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.(ul. Piaskowa)
12. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.
13. Uchwała w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność sportową.
14. Uchwała w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Racibórz.
15. Uchwała w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu, położonych w Raciborzu przy ul. Tęczowej.
17. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/259/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia uprawnień Prezydentowi Miasta Racibórz.
18. Uchwała w sprawie wniosku mieszkańca Raciborza.
19. Uchwała w sprawie petycji mieszkańca Raciborza.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zakończenie sesji.

Porządek obrad wraz z materiałami do XIX sesji Rady Miasta zamieszczone są na portalu e-SESJA oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)