24 czerwca w Raciborzu na zaproszenie wiceprezydenta Michała Fity gościli wicemarszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, starosta głubczycki Piotr Soczyński oraz dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Remigiusz Widera.

Samorządowcy razem z prezydentem Raciborza Dariuszem Polowym usiedli do rozmów na temat wspólnego udziału w programie Kolej+. Chodzi o ubieganie się o finansowe wsparcie na odnowienie i zelektryfikowanie linii kolejowych 177, 294 i 194 i przywrócenie ruchu kolejowego na trasie Racibórz-Głubczyce-Racławice Śląskie.

Wspólna ambicja samorządowców

To kolejne po spotkaniu samorządowców regionu raciborsko-głubczyckiego działanie, którego celem jest  przywrócenie wspomnianych połączeń kolejowych. Samorządy mają czas do 26 sierpnia na zgłoszenie projektu do programu Kolej Plus. Wspólnym udziałem w projekcie zainteresowane są samorządy wszystkich szczebli: województwa opolskie i śląskie, powiaty głubczycki, prudnicki, raciborski, a także gminy: Racibórz, Baborów, Głogówek,  Głubczyce, Kietrz oraz Pietrowice Wielkie.

Aby wnioskować o wsparcie konieczne jest wyłonienie lidera projektu. Każdy z partnerów musi  też uzyskać zgodę swojej  rady gminy/powiatu/sejmiku na przystąpienie do Programu KOLEJ+  i na zawarcie umowy o partnerstwie.

Marszałek województwa śląskiego złożył już pisemną wstępną deklarację woli udziału w projekcie. Wicemarszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza ostateczną decyzję podejmie po konsultacji z zarządem województwa. Kluczowa jest kwestia finansowania inwestycji, zwłaszcza 15% wkładu własnego, a także ustalenie zasad na jakich poszczególni partnerzy projektu mieliby w nim partycypować.

Kilka zdań o programie

Głównym celem Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej -Kolej+ do 2028 ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe (w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji przedprojektowej i projektowej) miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski przy wsparciu środków publicznych. Działania te wpłyną również na likwidację luk w połączeniach towarowych i pasażerskich. Realizacja Programu będzie oddziaływała na harmonijny rozwój kraju i pozwoli na włączenie obszarów o niedostatecznej dostępności komunikacyjnej w procesy gospodarcze i rozwojowe kraju oraz na usprawnienie połączeń  z miastami wojewódzkimi.

PKP PLK S.A we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, będzie realizować projekty służące rozwojowi sieci połączeń kolejowych w mniejszych miejscowościach.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w naborze projektów do Programu są jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, związek metropolitarny, związki międzygminne, stowarzyszenia jednostek terytorialnych. Projekt może być realizowany przez jeden lub kilka uprawnionych podmiotów. W przypadku, gdy projekt będzie zgłaszany w ramach naboru do Programu przez co najmniej dwa uprawnione podmioty należy wskazać Lidera – Wnioskodawcę działającego w imieniu swoim oraz Partnerów. Nabór wniosków jest dwuetapowy – pierwszy etap naboru upływa 26.08.2020.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)