Zarządzeniem Starosty Raciborskiego zostali powołani członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu na kolejną kadencję w latach 2019 – 2023.

Aktualny skład Rady tworzą:
– Irena Białuska,
– Krystian Pilszak,
– Halina Rycerz-Kuliga,
– Krystyna Weygard,
– Jerzy Wiśniewski.

Subskrybuj nasz kanał w serwisie YouTube!

Działalność powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych):
1. Powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych są organami opiniodawczo-doradczymi.
2. Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
3. Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).
4. Rada może:
1) powoływać ekspertów;
2) zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych rad;
3) zlecać przeprowadzanie badań i opracowywanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika.

(Starostwo Powiatowe w Raciborzu)

ZOBACZ TAKŻE