Urząd Miasta w Raciborzu podał wyniki naboru wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach programu ograniczenia niskiej emisji. 

Na stronach magistratu  w zakładce Dla mieszkańcow/Ekologia/Program Ograniczania Niskiej Emisji na lata 2018-2028 opublikowano wyniki rozstrzygnięcia naboru konkursowego wniosków o udzielenie dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2018 – 2028.

Nabór wniosków prowadzony był w okresie od 30 stycznia do 28 lutego 2020r. na następujące rodzaje zadań:

1. Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

2. Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Inwestorzy, których zadania zostały umieszczone na liście zakwalifikowanych do dofinansowania, w terminie 60 dni od daty ogłoszenia listy (to jest do dnia 2 czerwca 2020r. ) zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta Racibórz następujących dokumentów:

1) zgody administratora/zarządcy budynku – w przypadku gdy Inwestor nie jest jego właścicielem;

2) umowy przedwstępnej zawartej z wybranym Wykonawcą na realizację zadania zawierającą:
a) termin realizacji zadania (nie dłuższy niż 30 listopada 2020 roku);
a w przypadku montażu kotłów gazowych również
b) informacje o posiadaniu przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania zadania ;

3) kosztorysu zadania (a w przypadku termomodernizacji budynku wskazania metrażu całej powierzchni docieplanej, rodzaju i grubości materiału dociepleniowego oraz współczynnika przenikania);

4) zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wydanej przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z zawiadomieniem organu o zamierzonym przystąpieniu do robót budowlanych lub oświadczenia, że nie są one prawem wymagane;

5) dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań, o których mowa w § 33-34 Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych;

6) warunków przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej;

7) deklaracji wyboru sposobu wypłaty dotacji wraz z nr konta, na które ma być przelana dotacja.

Niedostarczenie prawidłowych dokumentów skutkować będzie skreśleniem zadania z listy przeznaczonych do dofinansowania i zastąpienie go zadaniem z listy rezerwowej lub w przypadku braku zadań na liście rezerwowej ogłoszenie naboru uzupełniającego.

Liczba zakwalifikowanych do dofinansowania  wniosków o udzielenie dotacji na zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych nie wyczerpała puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel, wobec czego prowadzony będzie nabór ciągły wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła  do wyczerpania puli środków.

(oprac. wk, źródło: Urząd Miasta w Raciborzu)

Nie przegap najważniejszych artykułów!
Kliknij OBSERWUJ TerazRaciborz.pl na Google News!

ZOBACZ TAKŻE: