Prezydent Miasta Racibórz, ogłosił pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej położonej w Raciborzu przy ul. Gospodarczej

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: Działka oznaczona ewidencyjnie nr 175/3 k.m. 25 Ostróg o powierzchni 0,5483 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GL1R/00029801/1 na własność Gminy Miasta Racibórz.

Opis nieruchomości: Działka położona jest w Raciborzu, w dzielnicy Ostróg. Jest skomunikowana poprzez ul. Gospodarczą z ul. Cecylii i ul. Komunalną, łączącą się z ul. Rudzką – główną drogą w kierunku Gliwic. Wyposażona jest w infrastrukturę techniczną, obejmującą drogę dojazdową oraz uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Sieć energetyczna i gazowa mogą być zrealizowane przez przedsiębiorstwa sieciowe, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez nabywcę.

Teren jest obecnie niezagospodarowany i stanowi grunt zasypowy, po dokonywanej przed laty eksploatacji gliny i żwiru.

Działka objęta jest Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 482), zarządzającemu strefą przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze strefy

Cena wywoławcza nieruchomości: 178 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Cena uzyskana w wyniku przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106 z póżn. zm.).

Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2020 r. o godzinie 11.00, w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)

ZOBACZ TAKŻE