W ramach projektu „Śląskie. Dla Zawodowców” powstała aplikacja, która ma ułatwić uczniom wybór profilu szkoły, w której chcieliby kontynuować edukację, a w przyszłości wybrać zawód

Aplikacja powstała przy współpracy z ekspertami z dziedziny edukacji i doradztwa zawodowego. Narzędzie jest skierowane do uczniów klasy VII – VIII szkoły podstawowej. Mogą z niego skorzystać również pozostali uczniowie zarówno ze szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych. Jest przydatne przy wyborze ścieżki edukacyjnej, która finalnie ma pomóc w wyborze zawodu. Aplikacja została oparta na Teorii Wielorakich Inteligencji dr Howarda Gardnera, która zakłada iż każdy człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji, rozwiniętych w różnym stopniu u każdego z badanych. Po wypełnieniu kwestionariusza aplikacja pozwala na zapoznanie się z najmocniejszymi cechami ucznia oraz odpowiednio dopasowanymi zawodami, w których mógłby się specjalizować.

Są to Inteligencje:

  • matematyczno- logiczna
  • wizualno-przestrzenna
  • słuchowa (muzyczno- rytmiczna, artystyczna)
  • przyrodnicza (naturalistyczna)
  • ruchowa (fizyczno- kinestetyczna)
  • werbalna (językowa, lingwistyczna)
  • interpersonalna (międzyludzka)
  • intrapersonalna (wewnętrzna)

Aplikacja to kwestionariusz 80 twierdzeń z możliwością udzielania 4 rodzajów odpowiedzi, do których zastosowano skalę punktów od 1 do 4. Po wypełnieniu, następuje zsumowanie punktów. Uczeń otrzymuje wynik w postaci wykresu słupkowego wszystkich inteligencji. Inteligencje ułożone są od tej, która uzyskała najwięcej punktów do tej, która uzyskała punktów najmniej, z wyróżnieniem czterech przeważających rodzajów inteligencji. Kolejno, za pośrednictwem zastosowanego algorytmu, użytkownik otrzymuje informację na temat najlepiej dopasowanych do niego obszarów zawodowych wraz z opisem wchodzących w ich skład zawodów oraz szkół, które chciałby ewentualnie ukończyć, aby pracować w danym zawodzie.

Darmowa aplikacja informatyczna dostępna jest pod adresem internetowym: 4professionals.slaskie.pl  

https://4professionals.slaskie.pl/

Kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] 


Aplikacja została opracowana w ramach projektu „Śląskie. Dla Zawodowców” („Silesia. 4Professionals”) – międzynarodowego projektu na rzecz poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w regionie.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 103 400 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, w tym 15% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu państwa. Jego celem jest wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy szkołami o profilu zawodowym i przedsiębiorcami w regionie oraz wypracowanie narzędzia wspierającego uczniów przy wyborze ścieżki zawodowej.

„Silesia. 4Professionals” dotyczy współpracy instytucjonalnej na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez wypracowanie innowacyjnego i efektywnego mechanizmu wspierającego edukację zawodową na terenie województwa śląskiego. Instytucją partnerską jest Vestfjarðastofa – Biuro Rozwoju Regionalnego Fiordów Zachodnich Westfjords, zajmująca się dostawą usług edukacyjnych i szkoleniowych, która jest również wspierana przez federację pracowników i związki zawodowe reprezentowane przez różne branże.

(źródło: slaskie.pl)